Movies by Jayanta Nath

Hriday Kapowa Gaan (2004)

Director/Music Director - Jayanta Nath

Cast : Jatin Bora, Prastuti Parashar, Nipon Goswami, Hiranya Deka, Debojit Majumdar, Purabi Sharma

Karma Ke Rati (2004)

Director/Music Director - Jayanta Nath

Cast - Aimee Baruah, Raj Kumar, Rimpi Das, Prince, Trishna Kurmi, Bishnu Kharghoria, Lobin Das

Video Films

Bhagya

Baruar Sangsar

Kon aru Mon

Ghrihastar Biloi

Borolar Biloi